כל מה שחשוב לדעת על ביטוח לעבודות בנייה

נכתב ע”י מערכת 2020

נפתח בעובדה: פוליסות הביטוח לעבודות קבלניות או לעבודות הקמה נחשבת לאחת המורכבות והמסובכות ביותר, ועם זאת לאחת החשובות ביותר, שאין מי שיערער על החשיבות שלה ועל הצורך לבטח את הציוד והעבודות בביטוח מקיף ואחראי, מטעם היזם או הקבלן.

מה מכסה הפוליסה בביטוח עבודות בנייה?

 • פוליסת הביטוח מכסה עבודות הפרויקט, כולל החומרים והציוד שעשויים להינזק או להגנב ולגרום ליזם או הקבלן הפסדים של מיליוני שקלים
 • כיסוי החבויות הנלוות: הפוליסה מכסה גם אחריות כלפי צד שלישי ואחריות מעביד
 • בתנאים מסוימים ניתן להרחיב את הפוליסה כך שהיא תכסה נזק (המכונה בשפת הביטוח "נזק תוצאתי") שיגרם למבוטח בעקבות נזק המכוסה בביטוח.

לאיזו תקופה מכסה הביטוח?

האם הביטוח צריך לכסות את כל התקופה, מההתחלה ועד המסירה למזמין? התשובה היא כן. במהלך כל הקמת הפרויקט הפוליסה פעילה, תקופה שהיא בדרך כלל ממושכת ויכולה לנוע בין מספר חודשים למספר שנים.

ומה אם בתקופה שלאחר מסירת הפרויקט מתבצעות במקום עבודות תחזוקה או תיקונים על ידי הקבלן? גם בתקופה הזו אפשר להמשיך את הביטוח, תחת ההגדרה של תקופת תחזוקה. למעשה, יש שתי אפשרויות: אפשרות לרכוש תקופת תחזוקה רגילה, המכסה נזקים לצד שלישי עקב עבודות התחזוקה, או תקופת תחזוקה מורחבת המכסה גם נזקים שארעו בתקופת ההקמה אך התגלו בתקופת התחזוקה או נזקים שאירעו בעת ביצוע עבודות התחזוקה.

אז איך קובעים מתי מתחיל ומסתיים הביטוח?

ביטוח הרכוש מתחיל בתאריך הנקוב בפוליסה או עם פריקתו של רכוש באתר העבודה, המאוחר מביניהם. במילים אחרות, יתכן בהחלט שהביטוח יכנס לתוקף מאוחר יותר מאשר תאריך תחילת הביטוח הנקוב בפוליסה. לגבי כיסויי החבויות (אחריות צד שלישי ואחריות מעביד) הביטוח יתחיל בתאריך הנקוב בפוליסה.

כדאי לשים לב, סיום הביטוח הוא לא בהכרח התאריך הנקוב בפוליסה. סיום הביטוח יהיה המוקדם מבין האירועים הבאים: מסירת הפרויקט למזמין, תחילת השימוש בפרויקט או התאריך הנקוב בפוליסה לסיום הביטוח. כאן יש חשיבות רבה לניסוח, בפוליסות הסטנדרטיות, התחלת שימוש או המסירה ואפילו אם הן חלקיות בלבד, מפסיקה את כל הכיסוי הביטוחי. ניתן להרחיב, כך שהכיסוי יפסק רק לגבי אותו חלק בו החל השימוש או שנמסר, וימשך לגבי החלקים האחרים של הפרויקט. 

האם אפשר לבטל את הביטוח?

רגע לפני שאתם חותמים על הפוליסה, כדאי שתדעו: בביטוח עבודות קבלניות אין סעיף ביטול כמו בכל פוליסה אחרת. לכן, הפוליסה ניתנת לביטול רק במקרה של אי תשלום או מרמה מצד המבוטח.

בפוליסת עבודות בנייה יש הרבה מבוטחים, איך זה עובד בעצם?

נכון, בביטוחים מסוג זה, קיימים מספר גדול של מבוטחים שכולל את היזמים, המשקיעים, הקבלנים, קבלני המשנה, בעלי הקרקע ועוד. דבר זה יוצר צורך להכליל סעיף אחריות צולבת בביטוח צד שלישי, ולכסות נזק לרכוש השייך למבוטחים שנגרם עקב העבודות, מכיוון שהוא רכוש של המבוטח הוא אינו מכוסה בביטוח צד שלישי.

בואו נדבר תכל'ס, מה כוללת הפוליסה?

הפוליסה כוללת שלושה חלקים, נסביר קצת לגבי כל אחד מהם:

חלק א': ביטוח העבודות

החלק הראשון בביטוח עבודות קבלניות נועד לכסות את עבודות הפרויקט עצמן. הביטוח מכסה כל אובדן או נזק, פתאומיים ובלתי צפויים שאינם מוחרגים על פי חריגי הפוליסה.

בפרק הרכוש קיימים מספר סעיפי ביטוח, לכל אחד סכומי ביטוח או גבולות אחריות בנזק ראשון:

 • שווי הפרויקט המושלם - כפי שהוא מוערך ביום תחילת הביטוח. למעשה מדובר בעלות הביצוע של הפרויקט מרגע העלייה לקרקע ועד למסירתו הסופית למזמין. חשוב לזכור, כי במקרים רבים במהלך ביצוע הפרויקט יש שנויים ותוספות לעבודות המתבצעות שיש להם השפעה על שוויו הסופי של הפרויקט. כדי להימנע ממצב של תת ביטוח חשוב להקפיד ולעדכן את סכום הביטוח לאחר כל שינוי כזה.
 • חומרים שסופקו על ידי המזמין, הכוונה לחומרים אשר אינם נכללים בעלות הפרויקט כפי שתוארה בסעיף 1 לעיל.

סיכום הסכומים בסעיפים 1 ו-2 מהווים ביחד את סכום הביטוח הכולל של הפוליסה.

 • ציוד קל וחומרי עזר - הכוונה למבנים זמניים המוקמים באתר ומשמשים לצורך ביצוע העבודות, כמו למשל מחסנים, משרדים וכדומה. הציוד הוא ציוד ומכשירי עבודה שמובאים לאתר לצורך העבודות ועוזבים את האתר עם סיום השימוש בהם, כמו: פיגומים, תבניות, מכונות קלות ועוד. 

חשוב לציין שהסעיף הזה אינו מיועד לכיסוי ציוד מכני הנדסי העובד באתר, אותו יש לבטח בנפרד. סכומי הביטוח בסעיף זה יכולים להיות בסכום ביטוח או בגבול אחריות על בסיס נזק ראשון והפיצוי הוא על בסיס ערך שיפוי. יש פוליסות שמגבילות את הכיסוי המירבי לפריט לסכום נקוב של 5000$-7500$ .

 • הוצאות לפינוי הריסות - כדי שניתן יהיה לשקם את הנזק, קודם כל צריך לפנות את ההריסות והשרידים של הרכוש שנפגע בנזק. בחלק מהמצבים, עלות הפינוי גבוהה יותר מהנזק עצמו. מאחר והעלות הזאת אינה כלולה בשווי עבודות הפרויקט חשוב לבטח אותה בנפרד. הכיסוי הוא על בסיס נזק ראשון ויש לבטח בסכום ריאלי שיכסה את ההוצאות הצפויות במקרה של נזק. זהו אחד הסעיפים החשובים ביותר עבור המבוטח, אם לא דואגים לסכום מספק כל הפרויקט יכול להיתקע חלילה אחרי נזק, בגלל בעיות מימון להוצאות הפינוי - שבלעדיו לא ניתן לשקם את הנזק.
 • רכוש סמוך ורכוש שעליו עובדים - בגלל שמדובר בביטוח ובו ריבוי מבוטחים, קיימים מצבים בהם רכוש ששייך לאחד המבוטחים נמצא בתוך שטח האתר או בסמוך לו. הכוונה היא לרכוש שאינו כלול במסגרת הפרויקט המתבצע. למשל, עבודות המתבצעות על בנין קיים, או בניה שמתבצעת בסמוך למבנה נוסף של אחד המבוטחים, או עבודה המתבצעת מעל תשתיות ששייכות לאחד המבוטחים.

למרות שמדובר ברכוש שהוא למעשה צד שלישי לעבודות הפרויקט הרי שיש בעייתיות בכיסויו במסגרת ביטוח צד שלישי בגלל שהוא שייך לאחד מהמבוטחים. לכן, מקובל לכסות ציוד כזה במסגרת פרק הרכוש. הכיסוי הוא לנזק שנגרם לרכוש כתוצאה מעבודות הפרויקט בלבד, על בסיס נזק ראשון. אבל, מכיוון שמדובר ברכוש מוגדר וידוע בדרך כלל, גם הנזק המירבי הצפוי ידוע. לכן יש להקפיד שגבול האחריות יהיה מספק ביחס לנזק המירבי הצפוי.

 • הצמדה - בשונה מרב פוליסות הביטוח שאנו מכירים, סכומי הביטוח בפוליסה זו אינם צמודים למדד המחירים לצרכן, אלא למדד תשומות הבניה, שהוא המדד המתאים ביותר לענייננו. אלא אם הפוליסה היא דולארית, ואז היא צמודה למטבע בלבד.

חלק ב': ביטוח אחריות כלפי צד שלישי

פרק ב’ של הפוליסה לביטוח עבודות קבלניות הוא ביטוח אחריות כלפי צד שלישי. זו למעשה הפוליסה הרחבה ביותר שקיימת בשוק, לביטוח אחריות כלפי צד שלישי.

הפוליסה מכסה כל סכום שהמבוטח יאלץ לשלם על פי פקודת הנזיקין (נוסח חדש –  1968) כתוצאה ממקרה אשר נגרם כתוצאה מביצוע העבודות המבוטחות באתר העבודה או בקרבתו. כמו כל ביטוח צד שלישי היא מכסה נזק פיזי לגוף או לרכוש.

סעיף אחריות צולבת

עם זאת, חשוב לדעת שזו הפוליסה היחידה שכוללת סעיף אחריות צולבת כסעיף סטנדרטי בפוליסה, מענה לבעיה של ריבוי מבוטחים. לפי הסעיף הזה הכיסוי חל על כל אחד מהמבוטחים כאילו הפוליסה הוצאה על שמו בלבד, כשהיא נפרדת ובלתי תלויה בקיומם של המבוטחים האחרים ובתנאי שהחבות הכוללת של המבטח לא תעלה על גבול האחריות הנקוב ברשימה. למעשה, סעיף זה מאפשר למבוטח אחד לתבוע מבוטח אחר על נזק שנגרם באחריותו.

חריגים בפוליסה

חשוב גם להזכיר את  רשימת החריגים ובמיוחד החריגים שאינם מופיעים ברשימה, נציג כאן כמה חריגים שהם ייחודיים לביטוח הזה, ואיך ניתן לטפל בהם:  

 • נזק לרכוש שמבוטח, או שיכול להיות מבוטח תחת פרק א’ (ביטוח הרכוש) של הפוליסה – כדאי לשים לב במיוחד לסעיפים כמו: רכוש סמוך ורכוש שעליו עובדים אשר ניתנים לכיסוי לפי חלק א’ בפוליסה ולכן, לא יהיו מכוסים תחת חלק ב’. ללא החריג הזה, רכוש כזה ששייך לאחד מהמבוטחים היה מכוסה תחת פרק זה עקב קיומו של סעיף אחריות צולבת בפוליסה. את החריג הזה לא ניתן לבטל.
 • נזק למבנה או לקרקע שנגרם על ידי רעד או החלשה או הסרת משען - לרבות נזק או פגיעה לאדם או רכוש שנובעים מסיבות אלה. חריג זה רלוונטי בכל מקרה של עבודה המתבצעת בסמוך לרכוש שכן, ובמיוחד כאשר מתבצעות במקום עבודות חפירה או עבודות הריסה. ניתן בדרך כלל לבטל את החריג הזה בכפוף לסקר הנדסי שיערך במקום לפני תחילת הביצוע של העבודות ומלוי דרישותיו הסבירות של המבטח.
 • חבות כלפי עובדי המבוטח. ואף חבות כלפי קבלני משנה, עובדי קבלני משנה, וכל מי שקשור עם המבוטח בחוזה עבודה מפורש. חשוב לסייג את החריג הזה, ובמיוחד למקרה בו שם המבוטח כולל גם קבלני משנה.
 • אובדן או נזק לצינורות כבלים ומתקנים תת קרקעיים. חריג זה לא יחול במידה והמבוטח יוכיח כי ערך בדיקה אצל הרשויות המתאימות בדבר המיקום המדויק של צינורות כבלים ומתקנים כאלה. אולם בכל מקרה הכיסוי הוא להוצאות התיקון של הצינורות והכבלים ולא בגין נזק תוצאתי כל שהוא, כדאי מאוד לדרוש את ביטולו של הסייג זה.

החריגים החסרים בפוליסה

מה שיותר מענין מהחריגים הנקובים בפוליסה הם החריגים אשר חסרים בה. אין בפוליסה חריגים בדבר אחריות מוצר ובדבר אחריות מקצועית. כלומר, הפוליסה מכסה כל נזק שיגרם לצד שלישי עקב רשלנותו של המבוטח גם אם מדובר ברשלנות מקצועית.

טיפים והתאמות שכדאי לבצע בחלק השני בפוליסה

כאמור, החלק השני של הפוליסה הוא בנוסח רחב מאד. עם זאת מומלץ לבצע מספר התאמות ושינויים לשיפור הכיסוי:

 • את חריג עובדי המבוטח יש לסייג כך שיחול רק על עודי המבוטח אשר מקבלים את שכרם ממנו ולהשמיט את כל הפסקה הנוגעת לקבלני משנה ואחרים.
 • את חריג כלי הרכב יש לסייג כך, שנזק רכוש שנגרם על ידי רכב של המבוטח באתר העבודה או בסביבתו יכוסה בגבולות של לפחות 250,000$ מעל גבול האחריות המבוטח בביטוח צד ג’ רכב שלו. ובאשר לנזקי גוף החריג יתייחס רק לאירועים אשר חובה על פי דין לבטחם בביטוח רכב חובה.
 • הביטוח יורחב לכסות גם נזק תוצאתי שיגרם לצד שלישי כתוצאה מפגיעה בצינורות, כבלים ומתקנים תת קרקעיים בכפוף לחובת הבדיקה המוקדמת של המבוטחים כנדרש בחריג הרלוונטי.
 • הביטוח יורחב לכסות תביעות שיבוב של המוסד לביטוח לאומי בגין עובדים של קבלנים ושל קבלני משנה העובדים באתר ואשר נפגעו תוך כדי ועקב עבודתם באתר. שימו לב! לא בכל הנוסחים של ביטוח קבלנים קיים חריג לנושא תביעות שיבוב של המוסד לביטוח לאומי.
 • יש להרחיב את הגדרת הדין בפוליסה לכל דיני מדינת ישראל.

חלק ג': ביטוח אחריות מעבידים

בחלק מפוליסות הביטוח של עבודות קבלניות קיים פרק ג’, פרק שמכסה את אחריות המבוטח כלפי עובדיו. נוסח הפרק הזה זהה כמעט לחלוטין לביטוח אחריות מעבידים המקובל בשוק, למעט העובדה  שתקופת הביטוח איננה שנתית אלא בהתאם לתקופת ביצוע הפרויקט, והכיסוי הוא לאירועים שקורים אך ורק בקשר עם העבודות המבוצעות.

במקרים רבים, אין כוללים את ביטוח חבות המעביד כפרק ג’ של הפוליסה אלא מקימים פוליסה עצמאית לביטוח חבות מעבידים על בסיס שנתי שכולל את כל פעילויות המבוטח לרבות ביצוע הפרויקט הנדון.

בכל שנה עשרות עובדים נפגעים במהלך עבודות בניין, ולכן יש חשיבות רבה לקיומו של ביטוח אחריות מעבידים שיכסה את עבודות הפרויקט כדי להשלים את מעגל הכיסוי ולמנוע עד כמה שניתן מצב שבו עובד שנפגע ייפול בין הכיסאות, במיוחד כאשר מדובר בביטוח פגיעה בקבלנים, קבלני משנה, ועובדיהם, שכן במידה ויקבע כי הם עובדי המבוטח, הם לא יקבלו כיסוי תחת הכיסוי של פרק ב’ "אחריות כלפי צד שלישי" ובהיעדר כיסוי של חבות מעבידים הם עלולים לצאת קרחים מכאן ומכאן.